Phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Ana thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sách giáo khoa, vở viết cấp không thu tiền cho học sinh.

Phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Ana thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sách giáo khoa, vở viết cấp không thu tiền cho học sinh. Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ 30 phút, ngày 7 tháng 6 năm 2011 đến 7 giờ, ngày 16 tháng 6 năm 2011(trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 – Tên Bên mời thầu: Phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Ana
 – Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sách giáo khoa, vở viết cấp không thu tiền cho học sinh.
 – Tên dự án:
 – Nguồn vốn: Dự toán năm 2011 giao cho đơn vị sự nghiệp GD&ĐT thuộc phòng Giáo dục & Đào tạo.
 – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
 – Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ 30 phút, ngày 7 tháng 6 năm 2011 đến 7 giờ, ngày 16 tháng 6 năm 2011(trong giờ hành chính)1.
 – Địa điểm bán HSMT: Phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Ana.
   Điện thoại:  05003637016.
 – Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000đồng
 – Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Ana.
 – Thời điểm đóng thầu: 7giờ 30 phút ngày 16 tháng 6 năm 2011
 – Bảo đảm dự thầu: 3.882.000đ (Ba triệu tám trăm tám mươi hai ngàn đồng chẵn).
   Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng; hình thức bảo đảm: Tiền mặt.
   HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ (giờ Việt Nam), ngày 16 tháng 6 năm 2011 tại phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Ana.
  Phòng Giáo dục & Đào tao Krông Ana kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


      Krông Ana, ngày  01 tháng 6 năm 2011
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
   [Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]
                               
    Đã ký


 Thái Văn Tài