Ban quản lý dự án Phát triển nông – Chi cục Phát triển nông thôn Hải Phòng thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng hạ tầng kỹ thuât (đường giao thông; công trình phụ trợ; hệ thống xử lý và thoát nước thải nội, ngoại vùng; kè mát taluy).

Ban quản lý dự án Phát triển nông – Chi cục Phát triển nông thôn Hải Phòng thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng hạ tầng kỹ thuât (đường giao thông; công trình phụ trợ; hệ thống xử lý và thoát nước thải nội, ngoại vùng; kè mát taluy). Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 16 tháng 06 năm 2011 đến trước 8 giờ, ngày 01 tháng 07 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Phát triển nông – Chi cục Phát triển nông thôn Hải Phòng.
– Tên gói thầu: Xây dựng hạ tầng kỹ thuât (đường giao thông; công trình phụ trợ; hệ thống xử lý và thoát nước thải nội, ngoại vùng; kè mát taluy).
– Tên dự án: Dự án đầu tư bố trí, sắp xếp và ổn định dân cư khu vực Khe Sâu, đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
– Nguồn vốn: Ngân sách và huy động.
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 16 tháng 06 năm 2011 đến trước 8 giờ, ngày 01 tháng 07 năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Số 19 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
– Điện thoại: 0318.604.796      DĐ:   0986.160.608        Fax: 031.3250.696
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
– Địa chỉ nhận HSDT: Ban quản lý dự án Phát triển nông thôn – Chi cục Phát triển nông thôn Hải Phòng, số 19 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 07 năm 2011.
– Bảo đảm dự thầu: 330.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.
– HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 01 tháng 07 năm 2011, tại số 19 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng .
Ban quản lý dự án Phát triển nông thôn – Chi cục Phát triển nông thôn Hải Phòng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Hải Phòng, ngày 3 tháng 6 năm 2011
CHI CỤC PTNT HẢI PHÒNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PTNT
GIÁM ĐỐC


Đào Văn Vượng