Phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Ana thông báo mời thầu gói thầu: Mua thiết bị đồ chơi ngoài trời, bàn ghế học sinh Mẫu giáo và thiết bị phòng thư viện đạt chuẩn Tiểu học.

Phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Ana thông báo mời thầu gói thầu: Mua thiết bị đồ chơi ngoài trời, bàn ghế học sinh Mẫu giáo và thiết bị phòng thư viện đạt chuẩn Tiểu học.Thời gian bán HSMT: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 6 năm 2011 đến 7 giờ, ngày 27 tháng 6 năm 2011(trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 – Tên Bên mời thầu: Phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Ana
 – Tên gói thầu: Mua thiết bị đồ chơi ngoài trời, bàn ghế học sinh Mẫu giáo và thiết bị phòng thư viện đạt chuẩn Tiểu học.
 – Tên dự án:
 – Nguồn vốn: Dự toán năm 2011 giao cho đơn vị sự nghiệp GD&ĐT thuộc phòng Giáo dục & Đào tạo.
 – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
 – Thời gian bán HSMT: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 6 năm 2011 đến 7 giờ, ngày 27 tháng 6 năm 2011(trong giờ hành chính).
 – Địa điểm bán HSMT: Phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Ana.
   Điện thoại:  05003637016.
 – Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000đồng
 – Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Ana.
 – Thời điểm đóng thầu: 7giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2011
 – Bảo đảm dự thầu: 7.919.000đ (Bảy triệu chín trăm mười chín ngàn đồng chẵn).
   Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng; hình thức bảo đảm: Tiền mặt.
   HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 6 năm 2011 tại phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Ana.
  Phòng Giáo dục & Đào tao Krông Ana kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


      Krông Ana, ngày  06 tháng 6 năm 2011
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
   [Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]
                               
Đã kýThái Văn Tài