Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu: Cung ứng ngô giống LVN – 10, AG – 59 và thóc giống hỗ trợ cho các hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu: Cung ứng ngô giống LVN – 10, AG – 59 và thóc giống hỗ trợ cho các hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian bán HSMT từ ngày 25/6/2011, đến trước 10h ngày 6/7/2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
– Tên gói thầu: Cung ứng ngô giống LVN – 10, AG – 59 và thóc giống hỗ trợ cho các hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
– Tên dự án: Hỗ trợ cho các hộ nghèo thuộc khu vực II, khu vực III theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
– Nguồn vốn: Kinh phí hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ ngày 25/6/2011, đến trước 10h ngày 6/7/2011.
– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu.
Điện thoại: 0223.847.436   
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
– Thời điểm đóng thầu: 10h, ngày 6/7/2011.
– HSDT sẽ được mở công khai vào 10h30’ (giờ Việt Nam), ngày 6/7/2011, tại: Phòng họp số 2 UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

CHỦ TỊCH