Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 – chi nhánh Nha Trang thông báo mời thầu đối với gói thầu khoán nhân công, thuộc dự án Tổ hợp Khách sạn – Chung cư cao cấp Vĩnh Hòa (24 tầng) sử dụng nguồn vốn tự có

Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 – chi nhánh Nha Trang thông báo mời thầu đối với gói thầu khoán nhân công, thuộc dự án Tổ hợp Khách sạn – Chung cư cao cấp Vĩnh Hòa (24 tầng) sử dụng nguồn vốn tự có. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 08 giờ, ngày 10 tháng 6 năm 2011 đến 16 giờ, ngày 20 tháng 06 năm 2011. Tại 191 Ba Làng – Vĩnh Hòa – Nha Trang – Khánh Hòa.

THÔNG BÁO MỜI THẦU


Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 – chi nhánh Nha Trang có kế hoạch tổ chức đấu thầu trực tiếp theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu khoán nhân công, thuộc dự án Tổ hợp Khách sạn – Chung cư cao cấp Vĩnh Hòa (24 tầng) sử dụng nguồn vốn tự có.
Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 – chi nhánh Nha kính mời các Nhà thầu trong và ngoài nước có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đăng ký tham gia đấu thầu.
Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 08 giờ, ngày 10 tháng 6 năm 2011 đến 16 giờ, ngày 20 tháng 06 năm 2011. Tại 191 Ba Làng – Vĩnh Hòa – Nha Trang – Khánh Hòa.
Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu:
Xí nghiệp xí dựng tư nhân số 1 – Chi nhánh Nha Trang
Địa chỉ: 191 Ba Làng – Vĩnh Hòa – Nha Trang  – Nha Trang – Khánh Hòa
Tel: 058.3551339
Fax: 058.3551339
Email: muongthanhnhatrang@gmail.com
Website: www.vietrade.gov.vn
Địa điểm nhận Hồ sơ dự thầu: 191 Ba Làng – Vĩnh Hòa – Nha Trang – Khánh Hòa.
Thời điểm đóng thầu: 08  giờ, ngày 25 tháng 06 năm 2011
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 08 giờ (giờ Việt Nam), ngày 30 tháng 06 năm 2011 tại 191 Ba Làng – Nha Trang – Khánh Hòa.
Xí nghiệp chúng tôi kính mời đại diện các nhà thầu quan tâm mua Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu theo thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.                                                                                  ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU