Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu (gói thầu số 09) Xây lắp + cung cấp thiết bị công trình: Hội trường 300 chỗ và các hạng mục phụ trợ huyện Sốp Cộp.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu (gói thầu số 09) Xây lắp + cung cấp thiết bị công trình: Hội trường 300 chỗ và các hạng mục phụ trợ huyện Sốp Cộp. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2011 đến trước 8 giờ ngày 08 tháng 7 năm 2011. (Trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.
– Tên gói thầu (gói thầu số 09) Xây lắp + cung cấp thiết bị công trình: Hội trường 300 chỗ và các hạng mục phụ trợ huyện Sốp Cộp.
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.   
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2011 đến trước 8 giờ ngày 08 tháng 7 năm 2011. (Trong giờ hành chính).
– Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn ).
– Địa chỉ bán hồ sơ mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.
Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.
ĐT: 0223.878.107      FAX: 0223.878.107
– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2011.
– Bảo đảm dự thầu: 196.000.000 đồng ( Một trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn).
– Bảo đảm bằng tiền mặt hoặc bảo đảm qua ngân hàng.
Gửi đến Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La trước 8 giờ 00 phút ngày 08 tháng 7 năm 2011.
– Thời điểm mở thầu 8 giờ 30 phút ngày 08 tháng 7 năm 2011.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên./.

                                                                Sốp Cộp, ngày 09  tháng 6  năm 2011
                                                                              KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC