Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 thông báo mời thầu gói thầu : Phần thiết bị – Gói thầu số 1 : Hệ thống thiết bị cho tập lái xe ( bao gồm xe otô tập lái các loại cho hạng B ,C )- Công trình : Trường lái và sân sát hạch lái xe )

Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 thông báo mời thầu gói thầu : Phần thiết bị – Gói thầu số 1 : Hệ thống thiết bị cho tập lái xe ( bao gồm xe otô tập lái các loại cho hạng B ,C )- Công trình : Trường lái và sân sát hạch lái xe ). Thời gian bán HSMT : Từ 7h ngày 27 / 06 / 2011 đến trước 9 h ngày 12 / 07/ 2011 ( trong giờ hành chính ).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

–  Tên bên mời thầu :  Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1
–  Tên gói thầu : Phần thiết bị – Gói thầu số 1  : Hệ thống thiết bị cho tập lái xe ( bao gồm xe otô tập lái các loại cho hạng B ,C )- Công trình : Trường lái và sân sát hạch lái xe )
–  Tên dự án :  Dự  án đầu tư  xây dựng cơ sở 2 –  Trường cao đẳng nghề LILAMA-1.
 –  Nguồn vốn :                Vốn sự nghiệp có thu của nhà trường
–  Hình thức đấu thầu :    Đấu thầu rộng rãi trong nước
–  Thời gian  bán HSMT :  Từ  7h  ngày  27 / 06 / 2011 đến trước 9 h  ngày  12 /  07/ 2011 ( trong giờ hành chính ).
–  Địa điểm bán HSMT :  Phòng kỹ thuật – vật tư . Trường Cao đẳng nghề LiLAMA-1    
– Điện thoại :   030874120        – D Đ :  0916426295
 –  Giá bán 1 bộ HSMT :    500.000, VNđồng ( Năm trăm nghìn đồng )
–  Địa chỉ nhận HSDT :      Phòng kỹ thuật – vật tư . Trường Cao đẳng nghề LiLAMA-1
–  Thời điểm đóng thầu :  Trước 9 h ngày  12 /  07 /2011
–   Bảo đảm dự thầu :      50.000.000, VN đồng ( Năm mươi triệu đồng chẵn )
–   Hình thức bảo đảm :    Bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt.
–  HSDT sẽ được mở công khai vào  9h30 h ( giờ Việt Nam ) ngày  12/ 07/2011. Tại phòng kỹ thuật – vật tư . Trường Cao đẳng nghề LiLAMA-1.
– Trường Cao đẳng nghề LiLAMA-1. Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nói trên.                        
   
                                    HIỆU TRƯỞNG