Sở Y tế tỉnh Lai Châu thông báo mời thầu Gói thầu số 33 Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện động lực công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Sở Y tế tỉnh Lai Châu thông báo mời thầu gói thầu số 33 Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện động lực công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 08 năm 2011 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 08.năm 2011 trong giờ hành chính. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 22/08/2011. HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút ngày 22/08/2011 tại hội trường ban quản lý dự án Sở Y tế tỉnh Lai Châu.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Lai Châu

– Tên gói thầu: Gói thầu số 33 Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện động lực công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu

– Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

– Nguồn vốn: Đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo kế hoạch hàng năm của tỉnh và các nguồn vốn khác.

– Hình thức đầu thầu: đấu thầu rộng rãi

Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 08 năm 2011 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 08.năm 2011 trong giờ hành chính.

Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Sở Y tế tỉnh Lai Châu;

– Điện thoại: 02313606898 Fax: 02313793896

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDA đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Sở Y tế tỉnh Lai Châu;

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 22/08/2011.

– Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng (một trăm lăm mươi triệu đồng chẵn)

HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút ngày 22/08/2011 tại hội trường ban quản lý dự án Sở Y tế tỉnh Lai Châu

Sở Y tế tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


Lai Châu, ngày 26 tháng 7 năm 2011

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Huấn

(Đã Ký)