Sở Y tế Tiền Giang thông báo mời thầu dự án : Mua thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất cho Ngành Y Tế Tiền Giang sử dụng đến 31/3/2012

Sở Y tế Tiền Giang thông báo mời thầu dự án: Mua thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất cho Ngành Y Tế Tiền Giang sử dụng đến 31/3/2012. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 8 năm 2011 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2011 (trong giờ hành chính).Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (cho mỗi gói thầu): 1.000.000 đồng. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2011. HSDT sẽ được mở công khai vào lúc: 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 06 tháng 9 năm 2011 tại hội trường Sở Y tế Tiền Giang

                                                              
                                                                                                                            THÔNG BÁO MỜI THẦU
–  Tên Bên mời thầu: Sở Y tế Tiền Giang.

–   Tên gói thầu:

            Gói số 1; Thuốc

            Gói số 2: Thuốc thành phẩm y học cổ truyền và dược liệu

            Gói số 3: Vắc xin, sinh phẩm y tế

            Gói số 4: Vật tư tiêu hao

              Gói số 5: Hóa chất
Tên dự án: Mua thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất cho Ngành Y Tế Tiền Giang sử dụng đến 31/3/2012

–    Nguồn vốn: nguồn ngân sách dành cho y tế và viện phí năm 2011 và năm 2012 của đơn vị điều trị

–    Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

–    Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 8 năm 2011 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2011 (trong giờ hành chính).Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (cho mỗi gói thầu): 1.000.000 đồng

–     Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch Tài chính – Sở Y tế Tiền Giang

–     Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kế hoạch Tài chính – Sở Y tế Tiền Giang

–    Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2011.                                                                                                                                                                                                           

—     HSDT sẽ được mở công khai vào lúc: 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 06 tháng 9 năm 2011 tại hội trường Sở Y tế Tiền Giang

Gói số 1: Thuốc

Sở Y tế Tiền Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


Tiền Giang, ngày 08 tháng 08 năm 2011

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TIỀN GIANG