Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đập dâng An Trạch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đập dâng An Trạch. Từ 9 giờ 00 ngày 22 tháng 8 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 ngày 09 tháng 9 năm 2011. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Trước 09 giờ 00 ngày 09 tháng 9 năm 2011 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng.

THÔNG BÁO MỜI THẦU:

1. Tên Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.

2. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đập dâng An Trạch.

3. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đập dâng An Trạch thành phố Đà Nẵng.

4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu trên cơ sở xếp hạng năng lực theo quy tắc chọn thầu tư vấn của WB (CQ).

6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 9 giờ 00 ngày 22 tháng 8 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 ngày 09 tháng 9 năm 2011.

7. Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3817435; Fax: 0511.3837146.

8. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Trước 09 giờ 00 ngày 09 tháng 9 năm 2011 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng.

                                                                                                                                      KT GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC


                                                                                                                                                   Huỳnh Vạn Thắng