Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hòa Trung.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu gói thầuTư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hòa Trung. . Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 9 giờ 00 ngày 22 tháng 8 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 ngày 09 tháng 9 năm 2011. Trước 09 giờ 00 ngày 09 tháng 9 năm 2011 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng.

                                              THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.

2. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hòa Trung.

3. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hòa Trung thành phố Đà Nẵng.

4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu trên cơ sở xếp hạng năng lực theo quy tắc chọn thầu tư vấn của WB (CQ).

6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 9 giờ 00 ngày 22 tháng 8 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 ngày 09 tháng 9 năm 2011 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3817435; Fax: 0511.3837146.

8. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Trước 09 giờ 00 ngày 09 tháng 9 năm 2011 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng.

                                                                               KT. GIÁM ĐỐC

                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                              

                                                                             Huỳnh vạn Thắng