Ban Quản lý dự án Xây dựng hồ chứa nước ngọt trên đảo Cát Bà thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng hồ chứa nước thượng lưu, hồ chứa hạ lưu và kênh xả thừa, kênh dẫn nước, cống qua đường và nhà quản lý vận hành.

Ban Quản lý dự án Xây dựng hồ chứa nước ngọt trên đảo Cát Bà thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng hồ chứa nước thượng lưu, hồ chứa hạ lưu và kênh xả thừa, kênh dẫn nước, cống qua đường và nhà quản lý vận hành. Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 30 tháng 8 năm 2011 đến trước 8 giờ, ngày 15 tháng 9 năm 2011. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2011. HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2011 tại Số 17, Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Xây dựng hồ chứa nước ngọt trên đảo Cát Bà

– Tên gói thầu: Xây dựng hồ chứa nước thượng lưu, hồ chứa hạ lưu và kênh xả thừa, kênh dẫn nước, cống qua đường và nhà quản lý vận hành

– Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng hồ chứa và công trình thủy lợi cung cấp nước ngọt tại xã Xuân Đám, đảo Cát bà, huyện Cát Hải

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 30 tháng 8 năm 2011 đến trước 8 giờ, ngày 15 tháng 9 năm 2011

– Địa điểm bán HSMT: Số 17, Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 031.3250955 Fax: 031.3686863

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng)

– Địa chỉ nhận HSDT: Số 17, Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 031.3250955 Fax: 031.3686863

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2011

– Bảo đảm dự thầu: 1.000.000.000đ (Một tỷ đồng)

Hình thức bảo đảm: tiền đặt cọc hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2011 tại Số 17, Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Ban Quản lý dự án Xây dựng hồ chứa nước ngọt trên đảo Cát Bà kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

                                                                                                               Hải Phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2011

                                                                                         Đại diện bên mời thầu

 

                                                                                                                  Giám đốc

                                                                                                                 Phạm Văn Lập