Ban quản lý dự xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các lô đất C2A và C1B thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các lô đất C2A và C1B thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh, Hạng mục : Cấp điện, chiếu sáng.

Ban quản lý dự xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các lô đất C2A và C1B thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các lô đất C2A và C1B thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh, Hạng mục : Cấp điện, chiếu sáng. Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 17 tháng 8 năm 2011 đến trước 8 giờ, ngày 20 tháng 8 năm 2011 (trong giờ hành chính) tại Số 2, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30’ ngày 30 tháng 8 năm 2011. HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30’ (giờ Việt Nam), ngày 30 tháng 8 năm 2011 tại Số 2, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các lô đất C2A và C1B thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh

– Tên gói thầu: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các lô đất C2A và C1B thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh, Hạng mục : Cấp điện, chiếu sáng.

– Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các lô C2A và C1B thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh

– Nguồn vốn: Doanh nghiệp tư nhân

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 17 tháng 8 năm 2011 đến trước 8 giờ, ngày 20 tháng 8 năm 2011 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm bán HSMT: Số 2, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng)

– Địa chỉ nhận HSDT: Số 2, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30’ ngày 30 tháng 8 năm 2011

– Bảo đảm dự thầu: 180.000.000đ (Một trăm tám mươi triệu đồng)

Hình thức bảo đảm: tiền đặt cọc hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30’ (giờ Việt Nam), ngày 30 tháng 8 năm 2011 tại Số 2, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Ban quản lý dự xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các lô đất C2A và C1B thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

                                                    Đại diện bên mời thầu

                                                           Phó giám đốc

                                                       Đỗ mạnh Cường