Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu thông báo mời thầu gói thầu : Gói thầu xây lắp ( gói số 6)

Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu thông báo mời thầu gói thầu : Gói thầu xây lắp ( gói số 6) Thời gian phát hành hồ sơ: từ 8 giờ, ngày 08 tháng 10 năm 2011 đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2011. Địa điểm phát hành HS: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Địa chỉ : Số 564, đường Cách mạng tháng 8, Phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30, ngày 09 tháng 11 năm 2011.


                                                                           THÔNG BÁO MỜI THẦU

            Tên bên mời thầu : Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

          – Tên gói thầu :    Gói thầu xây lắp ( gói số 6)

          – Tên dự án :  Xây dựng nhà làm việc Trung tâm sản xuất chương trình  

             Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

          – Nguồn vốn :   Ngân sách tỉnh;

          – Hình thức : Đấu thầu rộng rãi trong nước, một túi hồ sơ.

          Thời gian phát hành hồ sơ: từ 8 giờ, ngày 08 tháng 10 năm 2011 đến hết

       ngày  20 tháng 10 năm 2011.

            Địa điểm phát hành HS: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

          Địa chỉ :  Số 564, đường Cách mạng tháng 8, Phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà  Rịa Vũng Tàu

                   

        Điện thoại : 0643 602000; 0643 717 787 ;          Fax : 0643 717 788         

Địa chỉ nhận hồ sơ: Số 564, đường Cách mạng tháng 8, Phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

  Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30, ngày 09 tháng 11 năm 2011, tại : Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Số 564, đường Cách mạng tháng 8, Phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Nếu có sự thay đổi sẽ có thông báo)

    Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu kính mời đại diện các nhà thầu quan tâm nộp hồ sơ dự thầu tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nói trên./. 

GIÁM ĐỐC

                                                           

 

                                                                        VÕ VĂN CẦM