Thông báo mời thầu: Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại các huyện, thành phố tỉnh Lào Cai

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai mời thầu Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại các huyện, thành phố tỉnh Lào Cai theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Sử dụng nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo. Thời gian bán HSMT: 8h00 ngày 27/9/2011 đến trước 8h00 ngày 08/10/2011.

 

UBND tỉnh Lào  Cai

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 10189/SGD-ĐT-TBMT

 Lào Cai, ngày 23  tháng 9  năm 2011

 

     
A. Thông tin chung
1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.
 Địa chỉ: Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
 Điện thoại: 020.3840.151;  Fax : 020.3842 425
2.Tên dự án
: Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại các huyện, thành phố tỉnh Lào Cai
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Ông Trương Kim Minh- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai
5. Tên các gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:
5.1. Tên gói thầu
 – Gói thầu số 01: Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu Mầm non 5 tuổi
 – Gói thầu số 02: Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng tin học
 – Gói thầu số 03: Tên gói thầu: Thiết bị dạy học ngoại ngữ
 – Gói thầu số 04: Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị nghe nhìn cho các trường có học sinh bán trú
 – Gói thầu số 05: Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị nghe nhìn cho các trường có học sinh bán trú 
 – Gói thầu số 06: Tên gói thầu: Mua sắm bàn ghế, thiết bị cho phòng học bộ môn các trường nội trú, bán trú
 – Gói thầu số 07: Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học cho các trường THCS bán trú
 – Gói thầu số 08: Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học cho các trường THCS bán trú
 – Gói thầu số 09: Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu Mầm non 5 tuổi
 – Gói thầu số 10: Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu Mầm non 5 tuổi
 – Gói thầu số 11: Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu Mầm non 5 tuổi
 – Gói thầu số 12: Tên gói thầu: Mua sắm phòng học bộ môn trường chuẩn quốc gia
 
 5.2. Nguồn vốn và hình thức lựa chọn nhà thầu
 – Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo
 –  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
B. Nội dung thông báo mời thầu

1. Tên bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
2. Tên gói thầu:
 – Gói thầu số 01:
  Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu Mầm non 5 tuổi
  Bảo đảm dự thầu: 32.000.000 đồng (Ba hai triệu đồng) tiền Việt Nam, hình thức bảo đảm của Ngân hàng
 – Gói thầu số 02:
 Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng tin học
  Bảo đảm dự thầu: 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng) tiền Việt Nam, hình thức bảo đảm của Ngân hàng
 – Gói thầu số 03:
  Tên gói thầu: Thiết bị dạy học ngoại ngữ
  Bảo đảm dự thầu: 31.000.000 đồng (Ba mốt triệu đồng) tiền Việt Nam, hình thức bảo đảm của Ngân hàng
– Gói thầu số 04
 Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị nghe nhìn cho các trường có học sinh bán trú
  Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng ( Mười hai triệu đồng) tiền Việt Nam, hình thức bảo đảm của Ngân hàng
 – Gói thầu số 05:
 Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị nghe nhìn cho các trường có học sinh bán trú   Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng ( Mười hai triệu đồng) tiền Việt Nam, hình thức bảo đảm của Ngân hàng
 – Gói thầu số 06:
  Tên gói thầu: Mua sắm bàn ghế, thiết bị cho phòng học bộ môn các trường nội trú, bán trú
  Bảo đảm dự thầu: 24.000.000 đồng (Hai mươi tư triệu đồng) tiền Việt Nam, hình thức bảo đảm của Ngân hàng
 – Gói thầu số 07:
  Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học cho các trường THCS bán trú
  Bảo đảm dự thầu: 14.000.000 đồng ( Mười bốn triệu đồng) tiền Việt Nam, hình thức bảo đảm của Ngân hàng
 – Gói thầu số 08:
  Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học cho các trường THCS bán trú
  Bảo đảm dự thầu: 14.000.000 đồng ( Mười bốn triệu đồng) tiền Việt Nam, hình thức bảo đảm của Ngân hàng
 – Gói thầu số 09:
 Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu Mầm non 5 tuổi
  Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng ( Hai mươi triệu đồng) tiền Việt Nam, hình thức bảo đảm của Ngân hàng
 – Gói thầu số 10:
  Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu Mầm non 5 tuổi
  Bảo đảm dự thầu: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng) tiền Việt Nam, hình thức bảo đảm của Ngân hàng
 – Gói thầu số 11:
  Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu Mầm non 5 tuổi
  Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) tiền Việt Nam, hình thức bảo đảm của Ngân hàng
 – Gói thầu số 12:
  Tên gói thầu: Mua sắm phòng học bộ môn trường chuẩn quốc gia
  Bảo đảm dự thầu: 21.000.000 đồng (Hai mươi mốt triệu đồng) tiền Việt Nam, hình thức bảo đảm của Ngân hàng
3. Tên dự án: Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại các huyện, thành phố
4. Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo
5. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
6. Thời gian bán HSMT từ 8h00 ngày 27/9/2011 đến trước 8h00 ngày 08/10/2011.
7. Địa điểm bán HSMT
: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
8. Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng
9. Địa chỉ nhận HSDT: Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
. Thời điểm đóng thầu: 8h00 ngày 08 tháng 10 năm 2011
10. HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 8h00  ngày 08/10/2011 tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian địa điểm nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

– Lưu: VT, KHTC 

 (đã ký)

 TRƯƠNG KIM MINH