Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu số 06 xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình: Trung tâm dạy nghề huyện Sốp Cộp.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu số 06 xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình: Trung tâm dạy nghề huyện Sốp Cộp. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 10 năm 2011 đến trước 8 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2011.Địa chỉ bán hồ sơ mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 7 tháng 11 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU


            – Tên bên mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

Tên gói thầu: ( gói thầu số 06 ) xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình: Trung tâm dạy nghề huyện Sốp Cộp.

            – Tên dự án: Trung tâm dạy nghề huyện Sốp Cộp

            – Nguồn vốn: Vốn hỗ trợ Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ và các nguồn vốn khác.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 10 năm 2011 đến trước 8 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2011.

– Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn ).

– Địa chỉ bán hồ sơ mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

ĐT: 0223.878.069 FAX: 0223.879.038

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 7 tháng 11 năm 2011.

– Bảo đảm dự thầu: 77.350.000 đồng ( Bẩy mươi bẩy triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

– Bảo đảm bằng tiền mặt hoặc bảo đảm qua ngân hàng.

Gửi đến phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La trước 8 giờ 00 phút ngày 7 tháng 11 năm 2011.

Thời điểm mở thầu 8 giờ 30 phút ngày 7 tháng 11 năm 2011.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên./.


                                                        Sốp Cộp, ngày 17 tháng 10 năm 2011

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Dương Thanh Phúc