Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 09: Gói thầu xây lắp bao gồm các hạng mục sau: Xây dựng mới Trụ sở làm việc kết hợp Cụm kho vật chứng 4 tầng; Xây dựng mới Nhà lán 1 tầng; Cải tạo nhà công vụ một tầng thành nhà để xe; Hoàn thiện cổng, tường rào, nhà bảo vệ; san nền bổ sung theo cao độ san nền chung; Hệ thống sân đường và các công trình phụ trợ kèm theo.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 09: Gói thầu xây lắp bao gồm các hạng mục sau: Xây dựng mới Trụ sở làm việc kết hợp Cụm kho vật chứng 4 tầng; Xây dựng mới Nhà lán 1 tầng; Cải tạo nhà công vụ một tầng thành nhà để xe; Hoàn thiện cổng, tường rào, nhà bảo vệ; san nền bổ sung theo cao độ san nền chung; Hệ thống sân đường và các công trình phụ trợ kèm theo.Thời gian bán HSMT từ 07h giờ 30 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2011 đến trước 09 giờ, ngày 30 tháng 11 năm 2011. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2011. HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 40 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2011, tại Văn Phòng Cục thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang, số 70 – Trưng Trắc – phường 1 – TP vị thanh – tỉnh Hậu Giang.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

          – Tên bên mời thầu: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang

  – Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Gói thầu xây lắp bao gồm các hạng mục sau: Xây dựng mới Trụ sở làm việc kết hợp Cụm kho vật chứng 4 tầng; Xây dựng mới Nhà lán 1 tầng; Cải tạo nhà công vụ một tầng thành nhà để xe; Hoàn thiện cổng, tường rào, nhà bảo vệ; san nền bổ sung theo cao độ san nền chung; Hệ thống sân đường và các công trình phụ trợ kèm theo.

  – Tên công trình: Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang kết hợp Cụm kho vật chứng Cục thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

  – Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước

  – Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

  – Thời gian bán HSMT từ 07h giờ 30 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2011 đến trước 09 giờ, ngày 30 tháng 11 năm 2011.

  – Địa điểm bán HSMT: Cục thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang, số 70 – Trưng Trắc – phường 1 – TP vị thanh – tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 07113.878.954; Fax: 07113.870.270

  – Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

         – Địa chỉ nhận HSDT: Cục thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang, số 70 – Trưng Trắc –  phường 1 – TP vị thanh – tỉnh Hậu Giang.

  – Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2011

  – Bảo đảm dự thầu: 400.000.000 VNĐ (Bẵng chữ: Bốn trăm triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng.

       HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 40 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2011, tại Văn Phòng Cục thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang, số 70 – Trưng Trắc – phường 1 – TP vị thanh – tỉnh Hậu Giang.


                                                   Hậu Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2011

                                                                   P. CỤC TRƯỞNG

                  VÕ VĂN LEO