Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông thông báo mời thầu gói thầu: 02(Xây dựng nền, mặt đường và công trình thoát nước)

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông thông báo mời thầu gói thầu: 02(Xây dựng nền, mặt đường và công trình thoát nước). Thời gian bán HSMT từ 7h giờ 30 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2011 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2011. Địa điểm bán HSMT: Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia lai; Điện thoại: (059) 3790262 – Fax: (059) 3790024. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 14 tháng 11 năm 2011. HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2011, tại Văn Phòng Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 • Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

 • Tên gói thầu: 02(Xây dựng nền, mặt đường và công trình thoát nước)

 • Tên công trình: Đường cấp phối đội 12 đi 13 Nông trường Suối Mơ

 • Nguồn vốn: Vốn Tập đoàn cấp tăng vốn điều lệ

 • Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

 • Thời gian bán HSMT từ 7h giờ 30 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2011 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2011.

 • Địa điểm bán HSMT: Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia lai; Điện thoại: (059) 3790262 – Fax: (059) 3790024

 • Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

 • Địa chỉ nhận HSDT: Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia lai

 • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 14 tháng 11 năm 2011

 • Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VNĐ (Bẵng chữ: Mười lăm triệu đồng Việt nam) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng.

       HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2011, tại Văn Phòng Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN SỸ BÌNH