Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu ( gói thầu số 05 ) gồm các hạng mục: Nhà bảo vệ, nhà để xe bênh nhân, nhà để xe cán bộ công nhân viên; hệ thống cấp điện ngoài nhà, cấp thoát nước ngoài nhà, sân, đường, bó vỉa, bồn hoa; trạm sử lý nước thải; hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống mối thuộc dự án Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu ( gói thầu số 05 ) gồm các hạng mục: Nhà bảo vệ, nhà để xe bênh nhân, nhà để xe cán bộ công nhân viên; hệ thống cấp điện ngoài nhà, cấp thoát nước ngoài nhà, sân, đường, bó vỉa, bồn hoa; trạm sử lý nước thải; hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống mối thuộc dự án Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2011 đến trước 8 giờ ngày 01 tháng 12 năm 2011. Địa chỉ bán hồ sơ mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La. Địa chỉ : Phòng Kinh tế và Hạ tầng dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La. ĐT: 0223.878.069 FAX: 0223.879.038. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 01 tháng 12 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU


– Tên bên mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

– Tên gói thầu ( gói thầu số 05 ) gồm các hạng mục: Nhà bảo vệ, nhà để xe bênh nhân, nhà để xe cán bộ công nhân viên; hệ thống cấp điện ngoài nhà, cấp thoát nước ngoài nhà, sân, đường, bó vỉa, bồn hoa; trạm sử lý nước thải; hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống mối thuộc dự án Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

– Tên dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

– Nguồn vốn: Vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 1 tháng 12 năm 2011 đến trước 8 giờ ngày 06 tháng 12 năm 2011.

– Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn ).

– Địa chỉ bán hồ sơ mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

ĐT: 0223.878.069 FAX: 0223.879.038

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 06 tháng 12 năm 2011.

– Bảo đảm dự thầu: 83.000.000 đồng ( Tám mươi ba triệu  đồng chẵn). Bảo đảm bằng tiền mặt hoặc bảo đảm qua ngân hàng. Gửi đến phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La trước 8 giờ 00 phút ngày 01 tháng 12 năm 2011.

Thời điểm mở thầu 8 giờ 30 phút ngày 06 tháng 12 năm 2011.

                                                  Sốp Cộp, ngày 11 tháng 11 năm 2011

             KT. TRƯỞNG PHÒNG

                  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                     Dương Thanh Phúc