Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu Gói thầu số 07 xây dựng công trình: Đường giao thông từ xã Sam Kha huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đến huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu Gói thầu số 07 xây dựng công trình: Đường giao thông từ xã Sam Kha huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đến huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 24 tháng 11 năm 2011 đến trước 8 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2011. Địa chỉ bán hồ sơ mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La. ĐT: 0223.878.069 FAX: 0223.879.038. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 5 tháng 12 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU


– Tên bên mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

– Tên gói thầu Gói thầu số 07 xây dựng công trình: Đường giao thông từ xã Sam Kha huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đến huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

– Tên dự án: Đường giao thông từ xã Sam Kha huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đến huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 24 tháng 11 năm 2011 đến trước 8 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2011.

– Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn ).

– Địa chỉ bán hồ sơ mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La. ĐT: 0223.878.069 FAX: 0223.879.038

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 9 tháng 12 năm 2011.

– Bảo đảm dự thầu: 470.100.000 đồng ( Bốn trăm bẩy mươi triệu một trăm nghìn đồng chẵn).

– Bảo đảm bằng tiền mặt hoặc bảo đảm qua ngân hàng.Gửi đến phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La trước 8 giờ 00 phút ngày 9 tháng 12 năm 2011.

– Thời điểm mở thầu 8 giờ 30 phút ngày 9 tháng 12 năm 2011.


                                               Sốp Cộp, ngày 14 tháng 11 năm 2011

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


                                                                        Dương Thanh Phúc