Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum thông báo mời thầu gói thầu xây lắp số 02: Nhà sinh hoạt cộng đồng thuộc dự án Định canh, định cư tập trung Thôn Ba Khen và Thôn Long Tro, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông.

Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum thông báo mời thầu gói thầu xây lắp số 02: Nhà sinh hoạt cộng đồng thuộc dự án Định canh, định cư tập trung Thôn Ba Khen và Thôn Long Tro, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông.Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 16 tháng 11 năm 2011 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2011. Địa điểm phát hành: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Tu Mơ Rông; Địa chỉ: Xã Đăk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum; Điện thoại/Fax: 0603 934078. Hạn cuối nộp hồ sơ dự thầu: Chậm nhất là trước 8 giờ 00, ngày 25 tháng 11 năm 2011 tại Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum.

– Tên gói thầu xây lắp số 02: Nhà sinh hoạt cộng đồng thuộc dự án Định canh, định cư tập trung Thôn Ba Khen và Thôn Long Tro, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông.

– Nguồn vốn: Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ và nguồn lồng ghép hợp pháp khác.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 16 tháng 11 năm 2011 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2011.

– Địa điểm phát hành: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Tu Mơ Rông; Địa chỉ: Xã Đăk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum; Điện thoại/Fax: 0603 934078.

Hạn cuối nộp hồ sơ dự thầu: Chậm nhất là trước 8 giờ 00, ngày 25 tháng 11 năm 2011 tại Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông.


Tu Mơ Rông, ngày 14 tháng 11 năm 2011

                                                                                                                        TRƯỞNG BAN