Ban quản lý dự án Đê điều – Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ thông báo mời thầu gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình.

Ban quản lý dự án Đê điều – Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ thông báo mời thầu gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 28 tháng 11 năm 2011 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12 năm 2011. Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án Đê điều, Đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 02103 812 730, Fax: 02103 849 939. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đê điều – Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ.

Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình.

Tên công trình: Xử lý sạt lở bờ, vở sông đê tả Đà thuộc địa bàn huyện Thanh Thủy.

Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 28 tháng 11 năm 2011 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12 năm 2011.

Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án Đê điều, Đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 02103 812 730, Fax: 02103 849 939.

Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000,0 đồng (Một triệu đồng).

Địa điểm nhận HSDT: Ban Quản lý dự án Đê điều, Đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 02103 812 730, Fax: 02103 849 939.

Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12 năm 2011.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 12 năm 2011, tại Ban Quản lý dự án Đê điều, Đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.


TRƯỞNG BAN

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG


Cao Chu Sơn