Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 04 mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 04 mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 01 tháng 12 năm 2011 đến trước 8 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2011. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 12 tháng 12 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU


– Tên bên mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

– Tên gói thầu: Gói thầu số 04 mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp.

– Tên dự án: Trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp.

– Nguồn vốn: Nguồn kinh phí kết dư quỹ bảo hiểm y tế năm 2010.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 01 tháng 12 năm 2011 đến trước 8 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2011.

– Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn ).

Địa chỉ bán hồ sơ mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La. ĐT: 0223.878.069 FAX: 0223.879.038

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 12 tháng 12 năm 2011.

– Bảo đảm dự thầu: 57.150.000 đồng ( Năm mươi bẩy triệu một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Bảo đảm bằng tiền mặt hoặc bảo đảm qua ngân hàng.

Gửi đến phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La trước 8 giờ 00 phút ngày 12 tháng 12 năm 2011.

– Thời điểm mở thầu 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12 năm 2011.


                                            Sốp Cộp, ngày 21 tháng 11 năm 2011

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


Dương Thanh Phúc