Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang thông báo mời thầu gói thầu: Mua sinh phẩm y tế năm 2011-2012 của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Lao.

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang thông báo mời thầu gói thầu: Mua sinh phẩm y tế năm 2011-2012 của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Lao. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ ngày 23/11/2011 đến trước 14 giờ ngày 05/12/2011. Địa chỉ phát hành: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang. Số 6/6D Lê Lợi , phường Mỹ Bình, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 076.3855409; Fax: 076.3857755. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là 14 giờ 00 phút, ngày 05/12/2011.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên Bên mời thầu: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang.

– Tên gói thầu: Mua sinh phẩm y tế năm 2011-2012 của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Lao.

– Tên dự án: Chương trình Phòng chống HIV/AIDS tỉnh An Giang

– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu phòng chống HIV/AIDS năm 2011.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

– Phương thức đấu thầu: chào hàng 01 túi hồ sơ, nhà thầu có thể tham gia từ một đến

tất cả các mặt hàng có trong hồ sơ yêu cầu.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ ngày 23/11/2011 đến trước 14 giờ ngày 05/12/2011.

– Địa chỉ phát hành: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang

Số 6/6D Lê Lợi , phường Mỹ Bình, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 076.3855409; Fax: 076.3857755

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là 14 giờ 00 phút, ngày 05/12/2011, tại: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang. Địa chỉ: số 6/6D Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.


GIÁM ĐỐC