Ban quản lý dự án xây dựng công trình Kè chống sạt lở hai bên bờ sông Phó Đáy khu di tích lịch sử ATK tại các Trung Yên, Minh Thanh, Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng kè sông Phó Đáy (Đoạn xã Minh Thanh và xã Tân Trào) thuộc dự án Kè chống sạt lở hai bên bờ sông Phó Đáy khu di tích lịch sử ATK tại các Trung Yên, Minh Thanh, Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Ban quản lý dự án xây dựng công trình Kè chống sạt lở hai bên bờ sông Phó Đáy khu di tích lịch sử ATK tại các Trung Yên, Minh Thanh, Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng kè sông Phó Đáy (Đoạn xã Minh Thanh và xã Tân Trào) thuộc dự án Kè chống sạt lở hai bên bờ sông Phó Đáy khu di tích lịch sử ATK tại các Trung Yên, Minh Thanh, Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 08/12/2011 đến 13 giờ ngày 23/12/2011. Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Từ 8 giờ đến trước 14 giờ ngày 23/12/2011. Thời điểm đóng thầu: Đúng 14 giờ ngày 23/12/2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án xây dựng công trình Kè chống sạt lở hai bên bờ sông Phó Đáy khu di tích lịch sử ATK tại các Trung Yên, Minh Thanh, Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng kè sông Phó Đáy (Đoạn xã Minh Thanh và xã Tân Trào) thuộc dự án Kè chống sạt lở hai bên bờ sông Phó Đáy khu di tích lịch sử ATK tại các Trung Yên, Minh Thanh, Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tên dự án: Kè chống sạt lở hai bên bờ sông Phó Đáy khu di tích lịch sử ATK tại các Trung Yên, Minh Thanh, Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang,

Nguồn vốn: Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Thời gian tổ chức đấu thầu:Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 08/12/2011 đến 13 giờ ngày 23/12/2011. Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Từ 8 giờ đến trước 14 giờ ngày 23/12/2011.

Thời điểm đóng thầu: Đúng 14 giờ ngày 23/12/2011.

– Thời điểm mở thầu: Đúng 14 giờ 30 phút ngày 23/12/2011.

Giá bán hồ sơ mời thầu 1.000.000 đồng/01 bộ/ 01gói thầu (Một triệu đồng chẵn).

Đảm bảo dự thầu của gói thầu:

– Gói thầu số 04: 350.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

– Hình thức đảm bảo dự thầu của gói thầu: Nhà thầu có thể sử dụng biện pháp đảm bảo dự thầu bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng theo mẫu quy định.

Địa điểm tổ chức đấu thầu: Cơ quan thường trực Ban quản lý công trình, tầng 3 – Trụ sở làm việc của HĐND và UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Quang Chúc