Chi nhánh NHNo&PTNT Bình Tân thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị tin học

Chi nhánh NHNo&PTNT Bình Tân thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị tin học. Thời gian bán HSYC từ 8 giờ, ngày 01 tháng 12 năm 2011 đến trước 15 giờ, ngày 07 tháng 12 năm 2011. Địa điểm bán HSYC: Số 676 Kinh dương vương, phường An Lạc, Quận Bình Tân. Điện thoại: (08)37510736 Fax: (08)38750262. Hạn cuối nhận hồ sơ: 15giờ 00 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Chi nhánh NHNo&PTNT Bình Tân

– Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị tin học

– Nguồn vốn: Đầu tư phát triển ngành

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Thời gian bán HSYC từ 8 giờ, ngày 01 tháng 12 năm 2011 đến trước 15 giờ, ngày 07 tháng 12 năm 2011 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSYC: Số 676 Kinh dương vương, phường An Lạc, Quận Bình Tân.

– Điện thoại: (08)37510736 Fax: (08)38750262

– Giá bán 1 bộ HSYC: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng chẵn).

Địa chỉ nhận HSCH: Chi nhánh NHNo&PTNT Bình Tân Số 676 Kinh dương vương, phường An Lạc, Quận Bình Tân.

Hạn cuối nhận hồ sơ: 15giờ 00 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2011.

– Bảo đảm dự thầu: Không


 

Bình Tân, ngày 30 tháng 11 năm 2011

GIÁM ĐỐC