BQL Dự Án ĐT&XD Huyện Tịnh Biên thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống giao thông – Thoát nước.

BQL Dự Án ĐT&XD Huyện Tịnh Biên thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống giao thông – Thoát nước. Thời gian bán HSMT từ: 07 giờ, ngày 21 tháng 12 năm 2011 đến trước 14 giờ ngày 03 tháng 01 năm 2012; Địa điểm bán HSMT: BQL Dự Án ĐT&XD Huyện Tịnh Biên, khóm Trà Sư, Thị trấn Nhà bàng,Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang. Thời gian đóng thầu: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 03/01/2012.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: BQL Dự Án ĐT&XD Huyện Tịnh Biên.

Tên gói thầu: Hệ thống giao thông – Thoát nước.

Tên dự án: Khu hành chính huyện Tịnh Biên (Giai đoạn 1).

Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT từ: 07 giờ, ngày 21 tháng 12 năm 2011 đến trước 14 giờ ngày 03 tháng 01 năm 2012;

Địa điểm bán HSMT: BQL Dự Án ĐT&XD Huyện Tịnh Biên, khóm Trà Sư, Thị trấn Nhà bàng,Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.

Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng BQL Dự Án ĐT & XD Huyện Tịnh Biên, An Giang.Thời gian đóng thầu: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 03/01/2012.

– Bảo đảm dự thầu:  76.000.000 đ.( Bảy mươi sáu triệu đồng).

 

– Đồng tiền sử dụng là đồng tiền Việt Nam. Hình thức bảo đảm bằng tiền mặt hoặc bằng thư bảo lãnh của Ngân Hàng.

– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc: 14 giờ ngày 03 tháng 01 năm 2012 tại hội trường Ban Quản Lý Dự Án ĐT&XD huyện Tịnh Biên.

  Tịnh Biên, ngày 19 tháng 12 năm 2011GIÁM ĐỐC