Công ty liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm dầu truyền nhiệt – Hệ thống gia nhiệt.

Công ty liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm dầu truyền nhiệt – Hệ thống gia nhiệt. Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 24 tháng 12 năm 2011 đến trước 10 giờ, ngày 11 tháng 01 năm 2012. Địa điểm bán HSMT : Văn phòng Công ty liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, số 47 Lê Thành Phương – Tp.Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại 058.3561444; Fax : 058.3561445. Thời điểm đóng thầu: 10h 00 ngày 11 tháng 01 năm 2012.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu:Công ty liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

– Tên gói thầu: Mua sắm dầu truyền nhiệt – Hệ thống gia nhiệt


– Tên dự án: Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

– Nguồn vốn: vốn tự có hoặc vốn vay


– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước


– Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 24 tháng 12 năm 2011 đến trước 10 giờ,

ngày 11 tháng 01 năm 2012.


– Địa điểm bán HSMT : Văn phòng Công ty liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân

Phong, số 47 Lê Thành Phương – Tp.Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại 058.3561444;

Fax : 058.3561445


– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng


– Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Công ty liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân

Phong, số 47 Lê Thành Phương – Tp.Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.


– Thời điểm đóng thầu: 10h 00 ngày 11 tháng 01 năm 2012


– Bảo đảm dự thầu: Bảy mươi triệu đồng chẵn (70.000.000 đồng), hình thức bảo đảm: thư

bảo đảm dự thầu hoặc bằng tiền mặt.

– HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 11 tháng 01 năm 2012,

tại Văn phòng Công ty liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, số 47 Lê

Thành Phương – Tp.Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.
CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH

KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG