Ban QLDA Công ty TNHH thuỷ lợi Phủ Quỳ tỉnh Nghệ An thông báo mời thầu gói thầu: 10 Tuynen dẫn nước, thuộc dự án công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Sông Sào ( giai đoạn II) tỉnh Nghệ An.

Ban QLDA Công ty TNHH thuỷ lợi Phủ Quỳ tỉnh Nghệ An thông báo mời thầu gói thầu: 10 Tuynen dẫn nước, thuộc dự án công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Sông Sào ( giai đoạn II) tỉnh Nghệ An. Thời gian mua hồ sơ mời thầu: Từ ngày 30/01/2012 đến ngày 20/02/2012( trong giờ hành chính). Địa chỉ: Số 18 khối Đồng Tâm II, phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0383.881.562; Fax: 0383.881.490Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ ( Giờ Việt Nam) ngày 20/02/2012.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Ban QLDA Công ty TNHH thuỷ lợi Phủ Quỳ tỉnh Nghệ An

-Tên gói thầu: 10 Tuynen dẫn nước, thuộc dự án công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Sông Sào ( giai đoạn II)

tỉnh Nghệ An.

-Hình thức thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

-Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và hồ sơ

mời thầu tại Ban QLDA công ty TNHH thuỷ lợi Phủ Quỳ tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ: Số 18 khối Đồng Tâm II, phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An.

– Điện thoại: 0383.881.562; Fax: 0383.881.490

Với một khoản tiền không hoàn lại là: 1.000.000,0 đồng ( Một triệu đồng) cho một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh.

Thời gian mua hồ sơ mời thầu: Từ ngày 30/01/2012 đến ngày 20/02/2012( trong giờ hành chính)

– Hồ sơ dự thầu của gói thầu được gửi kèm theo một bảo đảm dự thầu giá trị là: 5.000.000.000,0 đồng ( Năm tỷ

đồng chẵn) và phải được chuyển đến địa chỉ trên chậm nhất vào trước 08 giờ 00 ngày 20/02/2012.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ ( Giờ Việt Nam) ngày 20/02/2012.

TRƯỞNG BAN

                                                                                                          Hoàng Văn Sơn