BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi” thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi”.

BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi” thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi”. Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày 11 tháng 04 năm 2012 đến ngày 13 tháng 04 năm 2012 (trong giờ hành chính). Địa điểm phát hành HSMQT: Văn phòng BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi” Số 18 Lý Văn Phúc, Đống Đa, Hà Nội. Thời gian nộp HSQT chậm nhất vào trước 16,00 giờ, ngày 13 tháng 04 năm 2012 tại: Văn phòng BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi”.

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM

– Tên Bên mời thầu: BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi”

– Tên gói thầu: Tổ chức khoá học ngắn hạn trong nước về Kỹ năng Xây dựng và triển khai kế hoạch cho các cán bộ của Uỷ ban Dân tộc

– Tên dự án: Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi”.

– Nguồn vốn: Vốn viện trợ của chính phủ Ai Len

– Hình thức đấu thầu:  Rút gọn

 – Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày 11 tháng 04 năm 2012 đến ngày 13 tháng 04 năm 2012 (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm phát hành HSMQT: Văn phòng BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi” Số 18 Lý Văn Phúc, Đống Đa, Hà Nội

 – Thời gian nộp HSQT chậm nhất vào trước 16,00 giờ, ngày 13 tháng 04 năm 2012  tại: Văn phòng BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi”.

    Nhà thầu có HSQT đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đấu thầu.

 

 

Hà Nội, ngày 10  tháng 04 năm 2012 

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Bế Thị Hồng Vân

Giám đốc Dự án