THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU : Gói thấu số 06 (đoạn Km0 -:- Km4) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU :Gói thấu số 06 (đoạn Km0 -:- Km4) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

UBND HUYỆN YÊN CHÂU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA DI DÂN TĐCĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/KQĐT-TĐC
Yên Châu, ngày 16 tháng 11 năm 2009


THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thấu số 06 (đoạn Km0 -:- Km4) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của;

Căn cứ Nghị định số: 58/2008/ND-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ, về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng ;

Căn cứ khoản 11, 12; điều 2; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số: 38/2009/QH 12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Quyết định số: 1800/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của UBND huyện Yên Châu, về việc phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thấu số 06 (đoạn Km0 -:- Km4) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La;

Ban QLDA di dân TĐC huyện Yên Châu, thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 06 (đoạn Km0 -:- Km4) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La như sau:

1. Tên bên mời thầu: Ban QLDA di dân TĐC huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 022. 3840952. Fax: 022. 3840952.

2. Tên dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu.

3. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT Tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầuGiá gói thầuGiá trúng thầuNhà thầu trúng thầuQuyết định phê duyệt
Hình thức hợp đồng
1
Gói thầu số 06 (Thi công xây lắp nền đường, mặt đường và các hạng mục công trình trên tuyến, đoạn từ Km0 đến Km4+00m)Đấu thầu rộng rãi trong nước9.814.763.000 (đã bao gồm thuế GTGT, chưa có dự phòng)
  9.812.491.000
Liên danh 3 nhà thầu: Công ty TNHH Thủy Tú; Công ty TNHH xây dựng Thành Sơn; Doanh nhiệp TNXD Phú CườngSố: 1800/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của UBND huyện Yên Châu
Theo đơn giá

               

Ban QLDA di dân TĐC huyện Yên Châu, thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 06 (đoạn Km0 -:- Km4) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La để các nhà thầu, các tổ chức, cá nhân được biết./.


Nơi nhận:                                                                                                                    TRƯỞNG BAN
– Thường trực Huyện ủy (để báo cáo);
– Thường trực HĐND & huyện (để báo cáo);
– Các nhà thầu tham gia đấu thầu;
– Báo đấu thầu (để đăng tin);                                                                                       Hồ Như Hồng
– Website về đấu thầu (để đăng tin)
– Lưu: TĐC, Long 15b.