Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 (đoạn Km4 -:- Km8) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 (đoạn Km4 -:- Km8) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

UBND HUYỆN YÊN CHÂUCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA DI DÂN TĐCĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/KQĐT-TĐC
Yên Châu, ngày 16 tháng 11 năm 2009

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thấu số 07 (đoạn Km4 -:- Km8) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH 11 ngày 29/11/2005

Căn cứ Nghị định số: 58/2008/ND-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ, về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng ;

Căn cứ khoản 11, 12; điều 2; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số: 38/2009/QH 12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Quyết định số: 1801/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của UBND huyện Yên Châu, về việc phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thấu số 07 (đoạn Km4 -:- Km8) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La;

Ban QLDA di dân TĐC huyện Yên Châu, thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 07 (đoạn Km4 -:- Km8) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La như sau:

1. Tên bên mời thầu: Ban QLDA di dân TĐC huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 022. 3840952. Fax: 022. 3840952.

2. Tên dự án
: Đường giao thông từ Quốc lộ 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu.

3. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:
STT
  Tên gói thầuHình thức lựa chọn nhà thầuGiá gói thầuGiá trúng thầuNhà thầu trúng thầuQuyết định phê duyệtHình thức hợp đồng
1Gói thầu số 07 (Thi công xây lắp nền đường, mặt đường và các hạng mục công trình trên tuyến, đoạn từ Km4 đến Km8+00m);Đấu thầu rộng rãi trong nước9.797.256.000 (đã bao gồm thuế GTGT, chưa có dự phòng)9.754.000.000Doanh nghiệp tư nhân Thanh TùngSố: 1801/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của UBND huyện Yên ChâuTheo đơn giá
                     
Ban QLDA di dân TĐC huyện Yên Châu, thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 07 (đoạn Km4 -:- Km8) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La để các nhà thầu, các tổ chức, cá nhân được biết./

Nơi nhận:                                                                                                                TRƯỞNG BAN
– Thường trực Huyện ủy (để báo cáo);
– Thường trực HĐND & huyện (để báo cáo);
– Các nhà thầu tham gia đấu thầu;                                                                           Hồ Như Hồng
– Báo đấu thầu (để đăng tin);
– Website về đấu thầu (để đăng tin)
– Lưu: TĐC, Long 15b.