Kết quả đấu thầu : Gói thầu số 5: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nho Quan – Vườn quốc gia Cúc Phương

Ban quản lý XDCB- Vườn quốc gia Cúc Phương thông báo kết quả đấu thầu : Gói thầu số 5: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nho Quan – Vườn quốc gia Cúc Phương. Thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nho Quan – Vườn quốc gia Cúc Phương.

VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ MGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ XDCB
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  277 /CV-BQLXDCB
V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Ninh Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2009

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
A.Thông tin chung:
1. Tên đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý XDCB- Vườn quốc gia Cúc Phương
      – Địa chỉ: Vườn quốc gia Cúc Phương – Nho Quan – Ninh Bình.
      – Điện thoại: 0303.848.138     Fax: 0303.848.088
2. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nho Quan – Vườn quốc gia Cúc Phương.
      – Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nho Quan – Vườn quốc gia Cúc Phương.
B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:
Số TTTên gói thầu(1)
Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)
Giá gói thầu(1)
Giá trúng thầu(2)Nhà thầu trúng thầu(3)
Quyết định phê duyệt(4)
Hình thức hợp đồng(1)
Thời gian thực hiện hợp đồng(1)
1Gói thầu số 5 
Đấu thầu rộng rãi trong nước62,676 tỷ
0Không có nhà thầu trúng thầuSố 147/QĐ-VCP ngày 18/12/2009 do Giám đốc Vườn QGCP phê duyệtkhôngkhông

Nơi nhận:                                                                                       TRƯỞNG BAN
– Như kính gửi;                                                                                      Đã ký
– Lưu VT, Ban QL,   
                                                                                                        VŨ KIM TÂN