Ban quản lý dự án lưới điện – Công ty Điện lực 1 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 2: Cung cấp VTTB cho trạm 110kV

Ban quản lý dự án lưới điện – Công ty Điện lực 1 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 2: Cung cấp VTTB cho trạm 110kV

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
A. Thông tin chung:
1. Tên đơn vị đăng ký thông báo:
Ban quản lý dự án lưới điện – Công ty Điện lực 1
Địa chỉ: Số 3 An Dương – Tây Hồ – Hà Nội
Điện thoại: 04.22161022        Fax: 04.37170971
2. Tên dự án: TBA 110kV Phù Ninh và NR thuộc dự án RD.
B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:
STTTên gói thầuHình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu
Giá gói thầuGiá trúng thầuNhà thầu trúng thầuQuyết định phê duyệtHình thức HĐThời gian thực hiện HĐ
1
Gói 2: Cung cấp VTTB cho trạm 110kVĐấu thầu rộng rãi quốc tế 1 túi hồ sơ
666,491.00
VNĐ
571,832.00 USDCông ty LSIS – VINA
QĐ số 2596/QĐ-PC1 ngày 9/12/2009 của Công ty điện lực 1HĐ theo đơn giá16 tuần
                                                          
Nơi nhận:                                                        BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN
–    Như trên                                                                   TRƯỞNG BAN
–    Lưu TCQT, CBXD                                

                                                                                    Vũ Anh Phương