Kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác hành chính tại nhà làm việc 02 tầng và Hội trường UBND xã Tịnh Ấn Tây.

UBND xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác hành chính tại nhà làm việc 02 tầng và Hội trường UBND xã Tịnh Ấn Tây.

  ỦY BAN NHÂN DÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TỊNH ẤN TÂY
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             
KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: UBND xã Tịnh Ấn Tây
    – Địa chỉ: Xã Tịnh ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
    – Điện thoại/Fax: ĐT: 055.3842229  Fax: 055.
2. Tên dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác hành chính tại nhà làm việc 02 tầng và Hội trường UBND xã Tịnh Ấn Tây.
3. Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch đấu thầu: Số 164/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND xã Tịnh Ấn Tây do ông Tôn Long Bạc, chủ tịch UBND xã ký.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số
gói
thầu
Tên gói thầuNguồn vốnHình thức lựa chọn nhà thầuPhương thức đấu thầuThời gian tổ chức đấu thầuHình thức hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng
1
Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác hành chính tại nhà làm việc 02 tầng và Hội trường UBND xã Tịnh Ấn TâyNgân sách xã năm 2010Đấu thầu rộng rãi trong nướcĐấu thầu 01 túi hồ sơ
75 ngày
Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
                  
                                                                               Tịnh Ấn Tây, ngày 24 tháng 02 năm 2010  
                                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                                     Tôn Long Bạc