Kết quả lựa chọn nhà thầu: Xây lắp công trình trên kênh chính đoạn từ K7+345 đến Kc thuộc dự án: Trạm bơm Tà Pao

Kết quả lựa chọn nhà thầu: Xây lắp công trình trên kênh chính đoạn từ K7+345 đến Kc thuộc dự án: Trạm bơm Tà Pao – Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận 

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị  đăng ký thông báo: Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận

<!–[if !supportLists]–>        <!–[endif]–>Địa chỉ: 127 – Lê Hồng Phong – thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận

<!–[if !supportLists]–>        <!–[endif]–>Điện thoại/Fax/E-mail: 062 3827940

2. Tên dự án: Trạm bơm Tà Pao

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

VND

Giá trúng thầu

VND

Nhà thầu trúng thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Văn bản phê duyệt

1

 

Xây lắp công trình trên kênh chính đoạn từ K7+345 đến Kc.

 

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 

Không có nhà thầu trúng thầu

Số 169/QĐ-CTKTCTTL ngày 05/4/2010 của Giám đốc công ty KTCT thủy lợi Bình Thuận

2

Xây lắp công trình trên kênh chính đoạn từ K0’ đến K7 + 345

 

Đấu thầu rộng rãi trong nước

12.716.315.363

12.575.758.965

Công ty TNHH xây lắp Trường An

Theo đơn giá

360 ngày

Số  215/QĐ-CTKTCTTL ngày 07/4/2010 của Giám đốc công ty KTCT thủy lợi Bình Thuận

                                                                 Bình Thuận, ngày 07 tháng 4  năm 2010

                                                                                       Giám đốc

 

 

                                                                              Nguyễn Hoàng Tuấn