Kết quả đấu thầu: Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính 17 xã và 2 thị trấn huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình

Ban quản lý dự án VLAP thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mã số TB-T-006 “Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính 17 xã và 2 thị trấn huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình”

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VLAPĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:        /PPMUThái Bình,  ngày  12 tháng 5 năm 2010

 THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU 
             
           Thực hiện việc đăng tải thông tin liên quan các gói thầu thuộc Dự án Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) trên báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử của báo Đấu thầu theo quy định. Ban quản lý dự án VLAP thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mã số TB-T-006 “Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính 17 xã và 2 thị trấn huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình” gồm các hợp phần độc lập:
TB-T-006.1:
 4 xã: Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Khê và thị trấn An Bài huyện Quỳnh Phụ
TB-T-006.2:
 5 xã: Quỳnh Hoa, Quỳnh Giao, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hải, Quỳnh Sơn huyện Quỳnh Phụ
TB-T-006.3: 3 xã: Quỳnh Châu, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Nguyên và thị trấn Quỳnh Côi huyện Quỳnh Phụ
TB-T-006.4: 5 xã: An Ninh, Quỳnh Bảo, Quỳnh Hưng, Quỳnh Trang, Quỳnh Xá huyện Quỳnh Phụ

Ban quản lý dự án VLAP tỉnh Thái Bình rất mong quý cơ quan tạo điều kiện, sớm đăng tải các thông tin trên.

  Nơi nhận:                                                                                                          KT. GIÁM ĐỐC
       – Như trên;                                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC
       – Lưu: PPMU.   

                                                                                                                               Trần Duy Hùng