Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Mua thuốc năm 2010 – Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc

Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Mua thuốc năm 2010 theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Đơn vị  đăng ký thông báo: Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc

    Địa chỉ: Thị Trấn Đà Bắc – Huyện Đà Bắc – Tỉnh Hoà Bình

    Điện thoại/Fax/E-mail: 02183827264

2. Tên dự án: Mua thuốc năm 2010

 B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Số TT

 

 

1

Tên gói thầu

Mua thuốc của Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc năm 2010.

2

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi.

3

Giá gói thầu

2.888.845.000 VNĐ

4

Giá trúng thầu

2.476.233.433 VNĐ

5

Nhà thầu trúng thầu

Công ty Cổ phần Y Dược và đầu tư thương mại Sông Đà.

6

Quyết định phê duyệt

QĐ số: 38/QĐ-BVĐK ngày 22/6/2010 của giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc.

7

Hình thức hợp đồng

Hợp đồng theo đơn giá.

Đà Bắc, ngày 23 tháng 6 năm 2010

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐÀ BẮC