Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp công trình Đường lên khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp, khu căn cứ Cách mạng xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp công trình Đường lên khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp, khu căn cứ Cách mạng xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu

– Địa chỉ: TK 15, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu.

– Điện thoại: 022.3847.636; E-mail: huyenthuanchau@gmail.com.vn

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư): Đường lên khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp, khu căn cứ Cách mạng xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (Quyết định số: 1583/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La):

  1. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Triệu đồng)

Giá trúng thầu

(ĐVT: Triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu xây lắp công trình Đường lên khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp, khu căn cứ Cách mạng xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Đấu thầu rộng rãi

27.477,61

27.435,38

Liên danh Doanh nghiệp TNXD Tuấn Hương và Công ty TNHH xây dựng Trường Thành

1534/
QĐ-UBND ngày 25/4/2011

24 tháng

Theo đơn giá

 


Thuận Châu, ngày 5 tháng 5 năm 2011

CHỦ TỊCH