Ban Quản lý dự án Cạnh tranh nông nghiệp Thanh Hóa. thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng và bảo hiểm công trình: Nâng cấp đường Quỳ Thanh – Đức Giáo xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa

Ban Quản lý dự án Cạnh tranh nông nghiệp Thanh Hóa. thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng và bảo hiểm công trình: Nâng cấp đường Quỳ Thanh – Đức Giáo xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Cạnh tranh nông nghiệp Thanh Hóa.

– Địa chỉ: Số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

– Điệnthoại: 0376.525.259; Fax: 0373.729.944;

– Email: pmuacpthanhhoa@yahoo.com.vn

2. Tên dự án: Nâng cấp đường Quỳ Thanh – Đức Giáo, xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức Hợp đồng

Thời gian thực hiện Hợp đồng

1

Xây dựng và bảo hiểm công trình: Nâng cấp đường Quỳ Thanh – Đức Giáo xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa

( TH.C1/2010/04)

Đấu thầu cạnh tranh trong nước

1.563.212.045


1.557.000.000

Việt Nam đồng

Công ty TNHH Mai Hương

Quyết định số 360/QĐ-SNN&PTNT ngày 16/5/2011 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

Theo đơn giá cố định

180 ngày


Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


(Đã ký)Nguyễn Xuân Sang