Ban Quản lý dự án Cạnh tranh nông nghiệp Thanh Hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng và bảo hiểm công trình: Nâng cấp kênh trạm bơm Ngưu Trung, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Ban Quản lý dự án Cạnh tranh nông nghiệp Thanh Hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng và bảo hiểm công trình: Nâng cấp kênh trạm bơm Ngưu Trung, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Cạnh tranh nông nghiệp Thanh Hóa .

– Địa chỉ: Số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

– Điệnthoại: 0376.525.259; Fax: 0373.729.944;

– Email: ppmuacpthanhhoa@yahoo.com.vn.

2. Tên dự án: Nâng cấp kênh trạm bơm Ngưu Trung, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(theo KHĐT)

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức Hợp đồng

Thời gian thực hiện Hợp đồng

1

Xây dựng và bảo hiểm công trình: Nâng cấp kênh trạm bơm Ngưu Trung, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

( TH.C1/2010/05)

Đấu thầu cạnh tranh trong nước

1.221.750.000

1.227.885.000

Việt Nam đồng

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và phát triển hạ tầng Phúc Thành

Quyết định số 381/QĐ-SNN&PTNT ngày 20/5/2011 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

Theo đơn giá cố định

180 ngày sau khi ký hợp đồng


Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Sang