Mời thầu Mua sắm điều hòa, cung cấp và lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

Gói thầu số 1: Mua sắm điều hòa thuộc công trình: Trang thiết bị phụ trợ cho 03 trạm BSC Vinaphone Thanh Hóa năm 2008, hình thức lựa chọn nhà thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu số 2: Cung cấp và lắp đặt hệ thống báo cháy tự động thuộc công trình: Trang bị hệ thống báo cháy tự động cho các trạm viễn thông, hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Gói thầu số 1: “Mua sắm điều hòa” thuộc công trình: Trang thiết bị phụ trợ cho 03 trạm BSC Vinaphone Thanh Hóa năm 2008, hình thức lựa chọn nhà thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Gói thầu số 2:  “Cung cấp và lắp đặt hệ thống báo cháy tự động” thuộc  công trình: Trang bị hệ thống báo cháy tự động cho các trạm viễn thông, hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Nhà thầu được mua các HSMT gói thầu số 1 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 12-11-2008 đến trước 8 giờ ngày 21-11-2008 tại Phòng Kế toán Thống kê – Tài chính, Viễn thông Thanh Hóa (ÐT: 037.3858.242) với lệ phí mua một bộ HSMT: 500.000 VNÐ (năm trăm nghìn đồng).

Nhà thầu được cung cấp HSYC (miễn phí) gói thầu số 2 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 10-11 đến trước 8 giờ ngày 17-11-2008 tại Phòng Ðầu tư – Xây dựng cơ bản, Viễn thông Thanh Hóa.

Xin mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên. Các nhà thầu phải cung cấp địa chỉ liên hệ, số điện thoại, số Fax của nhà thầu bằng công văn (Fax trước) và có thể tìm hiểu thêm thông tin tại Phòng ÐT-XDCB Viễn thông Thanh Hóa (ÐT: 037.3716556; Fax: 037.3753600).