Đấu thầu In lịch, sổ công tác năm 2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Đấu thầu In lịch, sổ công tác năm 2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam Thời gian tổ chức đấu thầu 06/11/2008 Thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày

1
06/11/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.938.200.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu In lịch,sổ công tác năm 2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam