Mời đấu giá cổ phần xí nghiệp In Tuyên Quang

Theo Quy định tại Nghị định số 109/2007/NÐ-CP ngày 26-6-2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 6-12-2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 1 – Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hóa: Xí nghiệp In Tuyên Quang; Trụ sở chính: Ðường 17/8 phường Phan Thiết, TX Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

1 – Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hóa: Xí nghiệp In Tuyên Quang; Trụ sở chính: Ðường 17/8 phường Phan Thiết, TX Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

2 – Ngành nghề kinh doanh:

– In báo và các tài liệu biểu mẫu khác.

– Sản xuất dịch vụ, văn hóa phẩm.

– Khắc con dấu.

(Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 1506.000011 do Sở Kế hoạch và Ðầu tư Tuyên Quang cấp ngày 17-7-2006)

3 – Vốn điều lệ: 1.815.310.000 đồng (một tỷ, tám trăm mười lăm triệu, ba trăm mười nghìn đồng) bằng 181.531 cổ phần, mệnh giá 01 cổ phần = 10.000 đồng.

Trong đó:

+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 92.100 cổ phần = 921.000.000 đồng.

+ Cổ phần bán đấu giá công khai: 89.431 cổ phần = 894.310.000 đồng.

4 – Giá khởi điểm: Giá khởi điểm một cổ phần là: 10.500 đồng (mười nghìn, năm trăm đồng/một cổ phần).

5 – Cơ quan tổ chức bán đấu giá: Hội đồng bán đấu giá cổ phần Xí nghiệp In Tuyên Quang.

6 – Ðiều kiện tham dự đấu giá: Theo Quy định tại Nghị định số 109/2007/NÐ-CP ngày 26-6-2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 6-12-2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

7 – Thời gian và địa điểm phát đơn đăng ký đấu giá:

– Thời gian phát đơn đăng ký đấu giá cho các nhà đầu tư, từ ngày 17-11 đến ngày 21-11-2008 (trong giờ hành chính).

– Ðịa điểm: tại Hội trường Xí nghiệp In Tuyên Quang.

8 – Thời gian và địa điểm nộp đơn đăng ký đấu giá và tiền đặt cọc:

– Thời gian nhận đơn đăng ký đấu giá và nhận tiền đặt cọc của các nhà đầu tư, từ ngày 17-11 đến ngày 24-11-2008 (trong giờ hành chính).

– Ðịa điểm: tại Hội trường Xí nghiệp In Tuyên Quang.

9 – Thời gian, địa điểm bán đấu giá cổ phần:

– Thời gian tổ chức bán đấu giá từ 8 giờ ngày 28-11-2008.

– Ðịa điểm đấu giá tại Hội trường Xí nghiệp In Tuyên Quang.