Thông báo mời thầu gói thầu: Nội thất, bàn ghế phòng học tin

Thông báo mời thầu gói thầu: Nội thất, bàn ghế phòng học tin. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị tăng cường giáo dục tin học cho các trường tiểu học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2008. Thời điểm mở thầu: 20/11/2008 16:30.

Tên dự án:Mua sắm trang thiết bị tăng cường giáo dục tin học cho các trường tiểu học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2008
Tên gói thầu:Nội thất, bàn ghế phòng học tin
Nguồn vốn:Ngân sách quận
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hai Bà Trưng-349 Phố Huế- Hà Nội ĐT:39763216
20/11/2008 đến 20/11/2008
0 (VND)
20/11/2008 16:30
20/11/2008 16:30