Bưu điện tỉnh Quảng Nam mời thầu : Mua sắm 24 màn hình LCD Samsung 17″ 743NX

Bưu điện tỉnh Quảng Nam chuẩn bị đấu thầu Gói thầu “Mua sắm 24 màn hình LCD Samsung 17” 743NX; Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào lúc: ngay sau thời điểm chấm dứt nhận hồ sơ, tại Phòng Kế hoạch đầu tư – Bưu điện Quảng Nam – số 1 Trần Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Bưu điện tỉnh Quảng Nam chuẩn bị đấu thầu Gói thầu “Mua sắm 24 màn hình LCD Samsung 17” 743NX;

Ðịa điểm bàn giao và lắp đặt thiết bị: Bưu điện tỉnh Quảng Nam.

Thời gian phát hành hồ sơ đấu thầu: từ 8 giờ ngày 21-11 đến trước

9 giờ ngày 2-12-2008.

Ðịa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Kế hoạch đầu tư – Bưu điện tỉnh Quảng Nam – số 1 Trần Phú,

TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam –

ÐT: 0510.3813788;

Fax: 0510.3810969.

Thời điểm chấm dứt nhận hồ sơ: từ lúc 9 giờ ngày 2-12-2008.

Ðại diện nhà thầu đến mua hồ sơ mời thầu phải có đơn xin đăng ký tham dự và giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của đại diện hợp pháp nhà thầu ký tên.

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào lúc: ngay sau thời điểm chấm dứt nhận hồ sơ, tại Phòng Kế hoạch đầu tư – Bưu điện Quảng Nam – số 1 Trần Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia xin đăng ký tham gia đấu thầu gói thầu trên.