Bơm hút chân không trên 1 KW, Con đội hơi 60 tấn, Con đội cá sấu 10 tấn

Thông báo mời thầu gói thầu: Bơm hút chân không trên 1 KW, Con đội hơi 60 tấn, Con đội cá sấu 10 tấn. Tên dự án: Dự án đầu tư trang thiết bị lẻ phục vụ công tác sửa chữa của TIAGS. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển

Tên dự án:Dự án đầu tư trang thiết bị lẻ phục vụ công tác sửa chữa của TIAGS
Tên gói thầu:Bơm hút chân không trên 1 KW, Con đội hơi 60 tấn, Con đội cá sấu 10 tấn
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Lầu 4 – Phòng kế hoạch – Xí nghiệp TMMĐ Tân Sơn Nhất – Nhà điều hàng Tổng công ty HKVN – Phía nam
09/12/2008 đến 12/12/2008
0 (VND)
12/12/2008 16:00
12/12/2008 16:00