Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi mời thầu Cung cấp máy chủ dùng chung và Cung cấp máy tính dùng cho các điểm giao dịch.

Tên bên mời thầu: Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi. – Dự án 1: Ðầu tư trang bị máy chủ dùng chung cho các dịch vụ Bưu phẩm, bưu kiện, Vexpess, PHBC. – Dự án 2: Ðầu tư trang bị máy tính dùng cho các điểm giao dịch.

Tên bên mời thầu: Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi.

Tên gói thầu:

– Gói thầu 1: Cung cấp máy chủ dùng chung cho các dịch vụ Bưu phẩm, bưu kiện, Vexpress, PHBC.

– Gói thầu 2: Cung cấp máy tính dùng cho các điểm giao dịch.

Tên dự án:

– Dự án 1: Ðầu tư trang bị máy chủ dùng chung cho các dịch vụ Bưu phẩm, bưu kiện, Vexpess, PHBC.

– Dự án 2: Ðầu tư trang bị máy tính dùng cho các điểm giao dịch.

Nguồn vốn: Ðầu tư phát triển (phần phân cấp cho Bưu điện tỉnh năm 2008).

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian phát hành HSYC: Từ ngày

5-12 đến trước 8 giờ ngày 15-12-2008 (trong giờ hành chính).

Ðịa điểm phát hành và nhận HSYC: Phòng Kế hoạch – Ðầu tư, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi. 70 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

(ÐT: 055.3712067; Fax: 055.3714077).

Giá bán bộ HSYC: miễn phí.

Ðịa điểm nhận HSYC: Phòng Kế hoạch – Ðầu tư, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi.

Ðóng thầu: 8 giờ ngày 15-12-2008

Mở thầu: 9 giờ ngày 15-12-2008 tại Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi.