Mời chào giá Mua mới một máy phát điện ELEMAX, Mua mới một máy phát điện OMEGA

Công ty QLĐS Nghĩa Bình có kế hoạch tô chức chào hàng cạnh tranh 2 gói thầu: – Mua mới một máy phát điện ELEMAX – Mua mới một máy phat điện OMEGA. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranhTỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

      CÔNG TY QUẢN LÝ                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH                                ——————————-


   —————————–
Số :           /TB-ĐSNB                                    Quy Nhơn, ngày 15 tháng  12 năm 2008
 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CANH TRANH

 

Công ty QLĐS Nghĩa Bình  có kế hoạch tô chức chào hàng cạnh tranh 2 gói thầu:

–         Mua mới một máy phát điện  ELEMAX

–         Mua mới một máy phat điện OMEGA

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

Nguồn vốn : Khấu hao TSCĐ năm 2008 Của Công ty.

Công ty QL ĐS Nghĩa Bình  mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có đủ điều kiện  tới tham gia chào hàng cung cấp 2 loại máy điện trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Phòng Kế hoạch vật tư Công ty QL ĐS Nghĩa bình

Số : 02 Đường Phó Đức Chính .TP Quy Nhơn. Tỉnh Bình Định

Điện thoại số: 056.3827706       Fax:  056.3817371

Nhà thầu sẽ cung cấp một bộ hồ sơ yêu cầu  (HSYC) Tại :

Phòng Kế hoạch Vật tư Công ty.

Thời gian phát hành HSYC từ 8 giờ 00 ngày 16 tháng 12 năm 2008 đến 14 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2008.

                                                             GIÁM ĐỐC CÔNG TY
                                                                        Đã ký


                                                                  Lê Quang Nghĩa
 Tin thông báo mời thầu được đăng trực tiếp qua email và Fax ngày 15/12/2008 tới Thongtindauthau.com