Bưu điện tỉnh Thanh Hóa mời chào giá cạnh tranh

Bốn gói thầu chào hàng cạnh tranh: Cung cấp máy chủ, UPS, Cung cấp thiết bị tin học, Cung cấp thiết bị băng tải chuyển động ngang,Cung cấp thiết bị băng tải chuyển động nghiêng.

I. Bốn gói thầu chào hàng cạnh tranh:

– Gói 1: “Cung cấp máy chủ, UPS” thuộc dự án: Máy chủ dùng chung cho các dịch vụ BP, BK, VE, PHBC – Bưu điện tỉnh Thanh Hóa.

– Gói 2: “Cung cấp thiết bị tin học” thuộc dự án: Trang bị thiết bị tin học, thiết bị mạng phục vụ quản lý khai thác các dịch vụ – Bưu điện tỉnh Thanh Hóa.

– Gói 3: “Cung cấp thiết bị băng tải chuyển động ngang” thuộc dự án: Trang thiết bị băng tải chuyển động ngang – Bưu điện tỉnh Thanh Hóa.

– Gói 4: “Cung cấp thiết bị băng tải chuyển động nghiêng” thuộc dự án: Băng tải chuyển động nghiêng – Bưu điện tỉnh Thanh Hóa.

II. Thời gian phát hành HSYC chào hàng và giá bán.

Cung cấp HSYC chào hàng các gói thầu từ số 1 đến số 4 trong giờ làm việc hành chính, cụ thể:

– Gói 1 từ ngày 2-1 đến trước 8 giờ ngày 6-1-2009.

– Gói 2 từ ngày 2-1 đến trước 10 giờ ngày 6-1-2009.

– Gói 3 từ ngày 2-1 đến trước 14 giờ ngày 6-1-2009.

– Gói 4 từ ngày 2-1 đến trước 15 giờ 30 phút ngày 6-1-2009.

– Giá bán một bộ HSYC chào hàng: 500.000 VNÐ (năm trăm nghìn đồng).

Ðịa điểm cung cấp HSYC chào hàng: Phòng KH-ÐT, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, số 33 Trần Phú, phường Ðiện Biên, TP Thanh Hóa.

Xin mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện, năng lực tham dự đấu thầu các gói thầu nêu trên. Các nhà thầu phải đăng ký khi tham gia dự thầu bằng công văn (fax trước) và có thể tìm hiểu thêm thông tin tại Phòng KH-ÐT Bưu điện tỉnh Thanh Hóa.

(ÐT: 037.3850526; Fax: 037.3852582).